Велико Търново

пл. "Майка България" 2

0700 42 112

24/7 Клиентско обслужване

Пон - Пет: 9:00-18:00

За почивни дни, виж Контакти

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ “ ООД
В сила от 25 МАЙ 2018г.
ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията с ЕИК 104 098 480 което събира, обработва и съхранява Вашите лични
данни при условията на тази Политика на поверителност.
ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ООД е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на
съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.
ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679
и Закона за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. В.Търново, пл. “Майка България” No
2 или на имейл: info@ekcarevec.com

 1. В качеството си на администратор на лични данни ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ООД събира и
  обработва следните лични данни:
 1. Данни, изготвени и генерирани от ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ООД в процеса на предоставяне на
  услугите:
 1. Личните данни се събират, обработват и съхраняват за нуждите на фирмата с цел:
 1. Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица съответно:
 1. Лични данни не се предоставят на трети лица в други държави.
 2. Лични данни като задължителен атрибут на сключените между страните договори се съхраняват
  в минималния законоустановен срок.
 3. ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ ООДД, в качеството си на Администратор на лични данни изпълнява всички
  необходими процедури и са взети всички необходими мерки за максимална защита на личните
  данни, предмет на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС.
 4. Права и задължения на клиент в качеството му на субект на събиране и обработване на лични
  данни.