Велико Търново

пл. "Майка България" 2

0700 42 112

24/7 Клиентско обслужване

Пон - Пет: 9:00-18:00

За почивни дни, виж Контакти

Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и
маркетингови кампании

 1. Цел
  Сигурността и коректното използване на личните данни, касаещи участниците в рекламни
  игри и маркетингови кампании, са от изключително значение за нас, в ЕВРОКОМ
  ЦАРЕВЕЦ. Затова за нас е важно Участниците в съответната Кампания да разбират защо и
  как обработваме тяхната лична информация. Настоящата политика е свързана с
  официалните правила за провеждане и условията на съответните рекламни игри и
  маркетингови кампании на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, но не е част от тях. Тя не регламентира
  права и задължения, а има за цел да разясни на участниците, какви лични данни
  обработваме във връзка с участието/включването им в дадена рекламна игра или
  маркетингова кампания, в това число дали предоставяме лични данни на трети лица. Също
  така, с нея се предоставя информация за правата, които участниците в дадена рекламна игра
  или маркетингова кампания, имат във връзка с обработването на лични данни от ЕВРОКОМ
  ЦАРЕВЕЦ.
 2. Област на приложение
  Този документ се прилага по отношение на личните данни, които ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
  събира и обработва във връзка с предоставяне на възможност за участие в рекламни игри и
  маркетингови кампании и евентуалното разпределение на награди. С оглед избягване на
  съмнение, разпоредбите на тази политика, свързани с разпределение и получаване на
  награди, се прилагат доколкото в условията на съответната кампания/ игра е предвиден
  награден фонд.
 3. Термини и определения
  Термин Определение
  Рекламна игра
  / маркетингова
  кампания
  Инициативи, организирани от ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, с ясно
  определени цел и период на провеждане, например такива, които са
  свързани с участие в кампании за спечелване на награди, участие в
  различни инициативи на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ без награден фонд и др
  Участник
  Физическо лице, което се е регистрирало/ включено за участие или е
  заявило по друг начин своето участие в дадена рекламна игра или
  маркетингова кампания.
  Анонимизиран
  е
  Операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на
  лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички
  елементи, които пряко или непряко идентифицират дадено лице. След
  като веднъж са анонимизирани, данните вече не представляват лични
  данни.
  Условия
  Условията, приложими за дадена рекламна игра / маркетингова
  кампания, в които се регламентират:
  нейния предмет;
  условията за участие/включване;
  механизма на провеждане, в това число срока на кампанията/ играта;
  награден фонд, ако такъв е предвиден, и др.
  . 4. Лични данни
  Лични данни са всяка информация, отнасяща се до дадено физическо лице, посредством
  която то може да бъде идентифицирано (например: имена) или може да бъде
  Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и
  маркетингови кампании
  идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор (ЕГН, адрес, телефон,
  местонахождение, онлайн идентификатор и др.) Видовете лични данни са:
  4.1. Основни данни за регистрация:
   имена на участника, които се предоставят от него при заявяване на желание за участие в
  дадената рекламна игра/ маркетингова кампания;
   възрастова граница, в случай че има определена такава в правилата и условията за
  провеждане на рекламната игра/ маркетинговата кампания;
   други лични данни, предвидени в конкретната рекламната игра/ маркетинговата
  кампания. 4.2. Данни за комуникация с участниците:
   основни данни за регистрация на участника;
   информация за контакт с участника като e-mail, телефонен номер и др.
  4.3. Данни във връзка с награждаване на печелившите
  обработват се при провеждането на рекламна игра/ маркетингова кампания, за която е
  предвиден награден фонд. Обработката им е необходима с цел изпращане или получаване
  на съответната награда на/от изтегления и определен печеливш участник за нея.
  имена на избрания печеливш участник;
  ЕГН или личен номер (за чуждестранни лица);
  адрес за получаване на наградата;
  данни за пълномощник (ако наградата се получава от пълномощник) и номер на
  пълномощното.
  4.4. Данни, които се предоставят/използват при участие/включване в кампанията/
  играта
  Лични данни, които участниците избират сами да предоставят на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, за
  да участват в рекламната игра/ маркетинговата кампания или компанията е посочила, като
  необходими за включване в играта/ кампанията. Предоставянето им е доброволно, но без
  тях ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ може да откаже участие в инициативата и/или разпределението
  на обявените в съответната игра/ кампания награди.
  основните данни за регистрация;
  данните, които се използват, за да може ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ да прецени дали дадено
  лице може да бъде включено в дадена кампания;
  снимков материал, видеоклип и др., в зависимост от условията на конкретната игра/
  кампания. ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ обработва лични данни за конкретни, изрично указани и
  законни цели, в съответствие с действащото законодателство. Обработваме личните данни
  за провеждането на дадена рекламна игра/ маркетингова кампания, според съответните
  приложими условия. ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ предприема всички необходими мерки, за да
  гарантира сигурността на личните данни, които обработва.
 4. Обработване на данните
  5.1. За участие
  за да участва в дадена рекламна игра/ маркетингова кампания, е необходимо участникът да
  предостави свои лични данни и да се регистрира/ включи в нея. Предоставянето на тези
  данни позволява на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ да:
 1. Трети страни, на които ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ разкрива личните данни на
  участниците
  Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и
  маркетингови кампании
  6.1. Лица, обработващи лични данни – лица, които обработват лични данни от името и по
  възлагане на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, въз основа на писмено споразумение. Те нямат право
  да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на
  работата, която им е възложена от ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ. Обработващите са длъжни да
  спазват всички инструкции на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ. Компанията предприема
  необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно
  законодателството за защита на личните данни и инструкциите на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ,
  както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита
  на личните данни. Примери за обработващи:
   доставчици на куриерски услуги;
   доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които
  понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните
  системи, за целите на провеждане на дадена рекламна игра/ маркетингова кампания.
  6.2. Компетентни органи
  в зависимост от действащото към момента на провеждане на съответната
  рекламна/маркетингова кампания като Национална агенция на приходите, Комисия за
  защита на личните данни и други.
  6.3. Партньори – организации, с чието съдействие ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ организира
  и/или провежда определени игри/ кампании (например компания, която предоставя награди
  за печелившите участници).
 2. Съхранение на личните данни на участниците
  ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ съхранява личните данни на участниците толкова дълго, колкото е
  необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в настоящия документ, или за да
  бъдат спазени изисквания на законодателството (например, съгласно данъчното и
  счетоводното законодателство е предвиден 11-годишен срок за съхранение на счетоводни
  документи като служебни бележки, фактури и др.). След изтичане на сроковете за
  обработка на лични данни, същите се изтриват/ унищожават, освен ако:
   са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително
  производство, или при постъпила жалба от съответния участник, която следва да бъде
  разгледана от ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ или
   съответният участник е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването
  на лични данни, отнасящи се за него/нея. ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ полага усилия, за да
  осигури, че обработваните лични данни за участниците се актуализират (и при
  необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за
  постигане на целите, описани по-горе.
 3. Какви са Вашите права и как може да ги упражните
  8.2. Достъп до лични данни Имате право да поискате информация за това дали отнасящи
  се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите
  данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват,
  предвидения срок (или критериите за определянето му) за съхранение на данните Ви,
  информация за Вашите права, ако данните не са събрани от Вас, всяка налична информация
  за техния (на данните) източник, информация за логиката на всяко автоматизирано
  обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани
  решения. Имате право да получите копие от личните си данни, които са в процес на
  обработване. Може да упражените правото си на достъп като посетите някой от нашите
  офиси и попълните формуляра за искане на достъп.
  8.3. Коригиране на лични данни Ако Ваши данни при нас са неточни или непълни, Вие
  Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и
  маркетингови кампании
  можете по всяко време да поискате ние да коригираме или допълним данните Ви без
  забавяне. Ние ще уведомим всеки получател на Вашите данни, освен ако това е невъзможно
  или изисква големи усилия, за исканата и извършена корекция на Вашите данни. Може да
  упражните правото си на коригиране като посетите някой от нашите офиси и попълните
  формуляра за коригиране/допълване на данни.
  8.4. Изтриване на лични данни Може да поискате от нас да изтрием Вашите данни по
  всяко време, ако някое от следните обстоятелства е налице:
   Данните Ви не са необходими за целите, за които сме ги събрали и обработили;
   Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните Ви в случаите, в които
  обработването им е въз основа на това съгласие;
   Упражнили сте правото си на възражение;
   Данните Ви са били незаконосъобразно обработени. Ние може да забавим изтриването
  на данните Ви, ако някое от посочените обстоятелства е налице:
   Обработването на данните е необходимо за спазване на наше законово задължение. Така
  например данъчното законодателство ни задължава да запазим всички документи
  (договори, протоколи и др.), свързани с даден договор за срок от минимум 5 (пет) години.
   Когато е необходимо да се установи, упражни и защити правна претенция към Вас или
  нас. Ние ще уведомим всеки получател на Вашите данни, освен ако това е невъзможно или
  изисква големи усилия, за исканото и извършено изтриване на Вашите данни. Може да
  упражните правото си на коригиране като посетите някой от нашите офиси и попълните
  формуляра искане за изтриване на данни.
  8.4. Ограничение в обработването на лични данни
  Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите данни, ако:
   Вие оспорвате точността на данните за период от време, който позволява ние да
  проверим точността на данните ви.
   Обработването на данните Ви е незаконосъобразно, но Вие не желаете данните Ви да
  бъдат заличени, а вместо това да бъде ограничено ползването им.
   Ние нямаме повече нужда от Вашите данни, но Вие ги изисквате за установяване,
  упражняване и защита на Ваше право.
   Упражнили сте правото си на възражение. Ние ще уведомим всеки получател на Вашите
  данни, освен ако това е невъзможно или изисква големи усилия, за исканото и извършено
  ограничение на ползването на Вашите данни. Може да упражните правото си на коригиране
  като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра искане ограничаване на
  ползваните данни.
  8.5. Преносимост на лични данни
  Можете да поискате от нас да предоставим личните Ви данни в организиран, подреден,
  структуриран, общоприет електронен формат ако:
   Обработваме данните въз основа на Ваше съгласие, което може да бъде оттеглено или в
  изпълнение на сключен между нас договор и ако
   Обработването се извършва автоматично. Може да упражните правото си на
  преносимост на данни като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра искане
  пренос на данни.
  8.6. Възражение срещу обработването на лични данни
  Ако съхраняваме и обработваме Ваши данни в изпълнение на задача от обществен интерес
  или на официални правомощия, които са ни дадени, както и въз основа на наш легитимен
  интерес, Вие може да подадете възражение срещу такова обработване, ако защитата на
  Вашите данни има предимство пред основанието за обработване на данните Ви. Може да
  Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и
  маркетингови кампании
  упражните правото си на възражение като посетите някой от нашите офиси и попълните
  формуляра за възражение срещу обработване на данни.
  8.7. Когато данните Ви се обработват за целите на директния маркетинг,
  Вие имате право по всяко време да отправите възражение срещу обработването на Вашите
  данни. Може да упражните правото си на възражение срещу ползването на данните Ви за
  директен маркетинг като или като посетите някой от нашите офиси и попълните
  формуляра за възражение срещу обработване на данни или като изпълните указанията в
  рекламното послание.
  8.8 Оттегляне на съгласие
  Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на
  съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните ни задължения. Ако
  оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини на
  обработване ние няма да използваме личните Ви данни и информация за тези цели.
  Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на
  дадено съгласие преди неговото оттегляне. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо
  само да посетите наш офис и попълните формата за отказ от съгласие.
  8.9 Право да подадете жалба
  Ако смятате, че незаконосъобразно обработваме Ваши данни, Ви молим да се свържете с
  нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за
  защита на личните данни.
  8.10. Недобросъвестно ползване на правата
  Ако упражнявате описаните горе Ваши права явно недобросъвестно или прекомерно, ние
  може да Ви наложим разумна такса или да откажем да предприемем действия по Вашето
  искане.
  8.11. Възможност друго лице да упражни правата Ви
  Може да упълномощите и някой друг да упражни правата ви от Ваше име. Това може да
  стане с изрично (посочване на конктретното право и начина по които искате да го
  упражните) писмeно пълномощно с нотариална заверка на подписа.
 4. Защитеност на личните данни на участниците Сигурността на системите е от
  първостепенно значение за ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ.
  В съответствие с изискванията на действащото законодателство компанията прилага
  необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени личните данни на
  участниците. За да осигурим защита на личните данни на участниците в рекламни игри/
  маркетингови кампании, в ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ използваме съвременни технологии,
  съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. За да бъде осигурена
  максимално защитата на данните, в ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ са разработени множество
  документи, които регламентират обработката на данни.
  10.Информация за контакт с ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
  “ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на
  Агенция по вписваният с ЕИК: 104098480, със седалище, адрес на управление и
  кореспонденция: гр. Велико Търново, пл. “Майка България“ №2.
   Телефон: 070042112;  Е-mail: info@ekcarevec.com.
  Свързани документи
  Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и маркетингови кампании
  Код на документа Заглавие Линк
  КП П Кодекс на поведение Тук
  Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и
  маркетингови кампании
  КП Д Koдекс за поведение на
  доставчиците
  Тук